Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki

  • z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
  • 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) w § 5 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) liceów ogólnokształcących – do 10 dni; 3) techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego – do 10 dni;”.
  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Zgodnie z nowelizacją Dyrektor po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalił następujące dni wolne  w roku szkolnym 2022/2023.

  • 31 października
  • 22 grudnia
  • 2 maja
  • 23,24,25 maja (egzamin ósmoklasisty)
  • 2 czerwca
  • 9 czerwca

 

Więcej aktualności:

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print