Regulaminy konkursów z okazji Dnia Patrona Szkoły

REGULAMIN  KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
„Patron naszej szkoły”

Organizator:  Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach.

Adresaci: Uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej

Cele konkursu:

 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchody święta patrona szkoły,
 • rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży Armią Krajową,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy historycznej poprzez analizę dokumentów,
 • pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Praca konkursowa – prezentacja  powinna spełniać następujące kryteria:

 • Podejmować temat konkursu.
 • Prezentację należy wykonać w Power Poincie bądź w Swayu wykorzystując aplikację Microsoft Office 365.
 • Czas trwania prezentacji – do 15 slajdów.
 • Zachęcamy do umieszczenia w prezentacji własnych materiałów graficznych, audiowizualnych,
 • Przygotowując prezentację, należy przestrzegać prawa autorskiego  wykorzystywanych materiałów: filmów, książek, ilustracji, źródeł internetowych, itp.  wykorzystując materiały z Internetu, należy podać źródło pliku (w przypisach lub na końcu pracy).

Kryteria oceny:

 • wrażenia artystyczne.
 • ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści,
 • kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy;
 • umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;

Nagrody:

 • W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: I, II i III miejsce
 • Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.
 • Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.

Terminy:

 1. Termin nadsyłania prac do 26 II 2022r.(dostarczenie do organizatora), na pocztę Outlook bądź wysyłamy link na Platformie Teams na czacie do p. Bożeny Wiśniewskiej
 2. Ogłoszenie wyników konkursu,  prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się w pierwszym tygodniu marca podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Osoba kontaktowa: Bożena Wiśniewska,  e – mail: bozena.wisniewska@spogonowice.pl

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „Patron Naszej Szkoły – Armia Krajowa”

1. Organizator Konkursu Szkoła Podstawowa w Ogonowicach imienia Armii Krajowej

2. Cele Konkursu

 • Promowanie u dzieci postaw patriotycznych oraz zapoznanie z historią II wojny światowej i działania Armii Krajowej.
 • Zachęcenie uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania ww. zagadnień.

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VI
4. Warunki przeprowadzenia Konkursu
5. Czas trwania: luty 2022 rok.
6. Wykonanie prac: dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą ołówka, kredki, pasteli, farb plakatowych, wycinanek) na papierze w formacie A3 lub w postaci grafiki komputerowej.
7. Prace muszą być dostarczone do szkoły do 28 lutego 2022 roku oraz zawierać następujące informacje:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko autora,
 klasę,

8. Konkurs składa się z jednego etapu.
9. Ocena prac i nagrody

 • Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu Komisja konkursowa wybierze z każdej klasy po trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia.
 •  Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu) jakość, estetykę wykonania, staranność.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28 lutego

 

REGULAMIN

 KONKURSU PIEŚNI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 1. Organizator:

Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej

 1. Cel konkursu:
 • wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,
 • zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
 • utrwalanie poczucia dumy narodowe,
 • zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, poezją, tradycją i obyczajami,
 • uświadomienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka,
 • popularyzacja pieśni patriotycznej, jej walorów artystycznych i wychowawczych,
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 1. Uczestnicy Konkursu
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

4. Zasady uczestnictwa:

 • w Konkursie mogą brać udział soliści lub duety
 • każdy uczestnik przygotowuje dowolnie wybrany jeden utwór patriotyczny(pieśń lub wiersz) w języku polskim,
 • uczestnicy mogą korzystać z własnych instrumentów muzycznych, podkładów muzycznych lub śpiewać a’cappella,
 • zgłoszać do Konkursu należy się u wychowawcy klasy do 11.02.2022r.

5. Kryteria oceny.

Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:

 • dobór repertuaru,
 • poziom artystyczny wykonania poszczególnych utworów,
 • interpretację
 • ogólny wyraz artystyczny

6. Termin i miejsce:

Finał Konkursu odbędzie się 28 lutego 2022 r. w Szkole Podstawowej w Ogonowicach

 

Więcej aktualności:

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print