Podstawa prawna: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników.

1.Szkoła Podstawowa w Ogonowicach, im. Armii Krajowej, Ogonowice 207 A, 26-300 Opoczno, reprezentowana przez Dyrektor Krystynę Świerczyńską jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.Inspektorem ochrony danych jest Pani Renata Wijata, adres e-mail: iod@opoczno.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa.

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w celu realizacji obowiązku prawnego w związku z realizacją zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w pozostałym jest dobrowolne.